Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

Đi tìm ông ngoại Học sinh Miền Nam!

Cháu Bùi Tuấn Đạt tìm ông ngoại tên Trương Thời là Học sinh Miền Nam. Sắp tới đích rồi, cố lên Tuấn Đạt!. Trích thư của cháu Tuấn Đạt: